”Palvelulla” tarkoitetaan Muuttomaailma Oy:n, jäljempänä ”Yhtiö”, tarjoamaa Muuttomaailma.fi-verkkopalvelua, jossa Yhtiö välittää tarjouspyyntöjä rekisterissään oleville Palveluntarjoajille. ”Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan toimeksiantoja toteuttavaa yritystä ja ”Toimeksiantajalla” tarjouspyynnön laatijaa (yksityinen henkilö tai yritys). ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palvelua käyttävää Palveluntarjoajaa, että Toimeksiantajaa yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin. Ehdot päivitetty viimeksi 24.5.2019

Yleistä

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun on ilmaista eikä velvoita muuttopalvelun tilaamiseen. Palvelua käyttääkseen Toimeksiantaja tarvitsee vähintään toimivan sähköpostiosoitteen.

Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Toimeksiantajat sitoutuvat Palvelun käyttöehtoihin jättäessään tarjouspyynnön Palveluun. Palveluntarjoajat sitoutuvat Palvelun käyttöehtoihin liittyessään Palveluun.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkaessaan Palvelun käyttöä ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Tarjouspyynnöt

Toimeksiantajan tulee jättää Palveluun tarjouspyyntö oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Yhtiöllä on oikeus poistaa Käyttäjän tarjouspyyntö, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tämän vastaisesti.

Toimeksiantajan tietoja ei esitetä julkisesti verkkosivuilla. Tarjouspyyntöjen yleisiä tietoja voidaan näyttää palvelun julkisilla sivuilla. Näistä ei kuitenkaan ole mahdollista yksilöidä Toimeksiantajan henkilöllisyyttä tai yhteystietoja.

Toimeksiannot

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä.

Toimeksiantaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan sähköisesti Yhtiölle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista ja tilaamistaan työsuoritteista Palveluntarjoajien kanssa.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

Palvelu voi välittää Toimeksiantajan yhteystiedot ja muita Toimeksiantajan ilmoittamia tarjouspyynnön tietoja Palveluntarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Toimeksiantajaan Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla.

Muut sopimukset

Käyttäessään Palvelua ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttöehtojen kanssa.

Yhtiön yleinen vastuunrajoitus

Palvelu tarjoaa kauppapaikan ulkoistettaville toimeksiannoille. Yhtiö toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Yhtiö ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen Käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Yhtiö ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Käyttäjien palveluun lisäämä materiaali

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa, mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjien toimesta lisätty. Yhtiöllä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

Arvostelut

Toimeksiantajalla on mahdollisuus tehdä arvosteluja Palveluntarjoajista Palvelussa. Yhtiö tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Yhtiö ole missään vastuussa arvosteluista.

Toimeksiantaja vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttö- ja Sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukainen. Arvostelun tehnyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jos hän rikkoo jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia ja/tai liikesalaisuutta taikka julkaisee virheellisiä, harhaanjohtavia ja/tai muutoin loukkaavia tietoja.

Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Palveluntarjoajan ja/tai Toimeksiantajan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Palveluntarjoajan ja/tai Toimeksiantajan tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Palveluntarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.

Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.

Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaava, asiaton ja/tai muuten lainvastainen arvostelu, siitä voi ilmoittaa Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@muuttomaailma.fi.

Verot, vakuutukset ja tilaajavelvoitteet

Palvelun Toimeksiantajat vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä tilaajavelvoitteistaan.

Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Yhtiön omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Yhtiön lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat tietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Yhtiölle.

Sopimusehdot

Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Palveluntarjoajiin. Ehdot päivitetty viimeksi 4.6.2019

Sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Palveluntarjoajat sitoutuvat Palvelun sopimusehtoihin käyttäessään Palvelua.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla. Palveluntarjoaja hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkaessaan Palvelun käyttöä ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Julkisuus

Palvelussa olevien Palveluntarjoajien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Palvelu ei ole vastuussa mikäli Palveluntarjoajan Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Palveluntarjoajien tulisi huomioida tämä esimerkiksi mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun, Palveluntarjoajien tulee rekisteröityä oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia käyttäjien tulee päivittää tietonsa.

Mikäli Palveluntarjoaja ei maksa Palvelun käytöstä sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa ko. Palveluntarjoajan tili.

Yhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä Palveluntarjoajan rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Palveluntarjoajan tili tarvittaessa mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Palveluntarjoaja käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun sopimusehtoja.

Tarjouspyyntöjen tietojen käsittely

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta antaa Palvelun avulla saadun tarjouspyynnön tietoja kolmannelle osapuolelle osittain tai kokonaisuudessaan. Jos näin tapahtuu, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Yhtiölle kaikki välilliset ja välittömät tappiot sekä tulonmenetykset.

Maksut ja hinnoittelumallit

Palvelun käyttäminen on maksutonta Toimeksiantajille jotka etsivät muuttoapua.

Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajalle. Veloitukset tapahtuvat kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei saa eritellä, listata tai muuten mainita Muuttomaailma Palvelua kuluna tarjouksessa, Toimeksiantajalle suullisesti tai Toimeksiantajan laskussa.

Komissiopohjainen hinnoittelu

Komissiopohjaisesti tarjouspyyntöön osallistuessaan Palveluntarjoaja saa tehdä tarjouksen veloituksetta ja sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen komissiomaksun Toimeksiantajan valitessa Palveluntarjoajan suorittamaan työn.

Komissiomallissa Toimeksiantajan valitessa Palveluntarjoaja työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu maksettavaksi, vaikka työ peruttaisiin Palveluntarjoajan aloitteesta, Palveluntarjoajan työn irtisanoutuessa Toimeksiantajan reklamaatiosta johtuen tai muusta Palveluntarjoajan toiminnasta johtuvasta työn peruutuksesta.

Mikäli Palvelun kautta tuleva Toimeksiantaja ei jostain syystä ilmoita Palveluun valitsemaansa Palveluntarjoajaa, mutta tilaa Palveluntarjoajalta työsuoritteen muilla keinoin, on Palveluntarjoaja velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle työsuoritteesta, jotta Yhtiölle kuuluva hinnaston mukainen komissio tulee huomioitua.

Komissiomallin veloitusten laskutus

Komissiomallilla Palveluntarjoajalle kertyneet veloitukset laskutetaan kootusti kerran kuukaudessa. Jos kuukauden aikana kertyneiden veloitusten summa ylittää 500 euroa, voidaan ne laskuttaa välittömästi.

Verot, vakuutukset ja velvoitteet

Palvelun Palveluntarjoajat vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä velvoitteistaan.

Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto

Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa siirtää sille kuuluvat saatavat kolmannen osapuolen perittäväksi. Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili jos Käyttäjä ei suorita Palvelun käytöstä aiheutuvia palkkioita. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiöille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.